Interim Management

Soms is het tijd voor een nieuw gezicht in je organisatie. Omdat een afdeling zich verloren voelt, een groep onderling niet communiceert of gewoon omdat iemand bij afwezigheid van de leidinggevende toch de leiding moet hebben. In dat soort situaties doorzie ik snel wat een organisatie, een groep, een mens nodig heeft. In korte tijd kunnen wonderen verricht worden, kan rust wederkeren en ziekteverzuim dalen. Gemotiveerde mensen, daar draait je afdeling op!

Vanuit werkervaring en studies heb ik meer inzicht gekregen waarom mensen reageren zoals zij doen, maar belangrijker; hoe dit positief te gebruiken of om te buigen naar een meerwaarde voor de organisatie en voor individu. Over gedrag en organisatie is vanuit de psychologie en de sociologie veel onderzoek gedaan en veel literatuur beschikbaar gesteld. Mij gaat het meer om de praktische invulling daarvan. Problemen met samenwerken, reorganiseren, verander processen zijn middels tijd, aandacht en logische stappen in te delen om een goed resultaat te behalen voor bedrijf en individu.

Het functioneren van mensen in organisaties wordt in sterke mate bepaald door de keuzes die deze mensen zelf maken. Het beïnvloeden van gedrag om tot een doelmatige samenwerking te komen zonder de mens of organisatie hierin te schaden is een zorgvuldig proces.

De organisatie hiervan is een moeilijk, maar kostbaar proces. Want een prettige werksfeer en gelijkertijd ook een goed werkresultaat behalen is geen utopie! Als manager kun je niet altijd je aandacht aan iedereen besteden. Teveel eenzijdige aandacht voor een gebied kan zelfs schadelijk zijn voor andere gebieden.

M2People heeft hier ervaringen mee en is gespecialiseerd om deze veranderingen te coördineren en hard aan mee te werken. Of het nu om een cultuuromslag gaat, een afdeling die ander werk gaat doen of een persoon die een andere manier van werken moet/wil inzetten, M2People kan je verder op weg helpen.

Als manager in een groot A merk organisatie, heb ik ervaring met groepen tot 75 mensen. Het leidinggeven, stimuleren en coachen zit in mijn bloed. Zonder uit het oog te verliezen dat er meerdere afdelingen in de organisatie zijn waarmee samen moet worden gewerkt om het beste resultaat voor de organisatie te bereiken. Medewerkers weer op de rails te zetten en de zin in het werk weer terug te laten vinden.

Tarief: € 100 per uur EXCLUSIEF BTW

Verandermanagement

Verandermanagement… we blijven ermee bezig, meer dan we beseffen soms.

“Verandering is ook de enige constante factor binnen organisaties.” Verbeter programma’s, efficiëntie slagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren… initiatieven genoeg! Wie heeft er niet mee te maken?

Verandermanagement is een deel van ons werk, maar veranderen met een externe adviseur maakt het mogelijk om het eens anders te doen. We willen best veranderen, maar dan goed en efficient. In de dagelijkse praktijk hebben we veel plannen, maar gaande het proces komen we weerstand en tijdsgebrek om de hoek kijken en veranderen we een beetje of laten we het weer gaan.

M2people maakt tijd voor de verandering op de werkvloer en zal ook van a tot z de begeleiding geven, om de verandering eerst te onderzoeken, te analyseren en dan van begin tot eind in te zetten en de partijen die het aangaat mee te nemen en zorg te dragen dat de verandering ook een goede uitwerking heeft in de organisatie.

Uiteraard zullen we het samen moeten doen, geloof hebben in de verandering en uitdragen dat we met elkaar een weg ingaan waar we in geloven.

M2people is er voor al diegenen die veranderen als professionele uitdaging zien. Adviseren, verandermanagement en organiseren zijn kernkwaliteiten. We vinden het belangrijk dat professionals zich realiseren waarom er veranderingen doorgevoerd gaan worden en wat dit betekent voor de gehele organisatie en haar klanten. We borgen het verleden, maar zoeken ook de grenzen op van het vak, de dilemma’s en de worstelingen. Wij zijn daarbij partner van de lerende professional en/of de organisatie; samen onderzoeken, samen toetsen, samen werken aan een nieuwe gewenste situatie.

Elke verandering heeft zijn goede en slechte kanten en juist alles te doorleven zorgt voor een goede inbedding van een veranderende situatie.

Programmamanagement

De rol van de programmamanager is gericht op de  ‘ondersteunende rol’ van het programma, dus meer op de structuur en minder op de inhoudelijke doelen van het programma.

Programmamanager voor een regie-programma moet een onafhankelijke rol vervullen. Hij/zij is een bruggenbouwer die, ondanks tegenstrijdige belangen tussen de verschillende partijen, de dialoog gaande weet te houden en partijen aanzet om tot oplossingen te komen. Hiertoe moet hij/zij vertrouwen winnen bij alle partijen, moet hij/zij senioriteit uitstralen en in staat zijn om knelpunten over het voetlicht te brengen. Vooral ten aanzien van het besluitvormingsproces moet hij/zij zich vervolgens als autoriteit opstellen. Dit om te voorkomen dat hij/zij zelf als probleemeigenaar van een knelpunt of verstoorde relatie wordt gezien.

Ook heeft hij/zij als primaire rol de programmaorganisatie aan te sturen waarbinnen de programma-activiteiten worden uitgevoerd.

Hij/zij heeft een autonome positie om dit te doen, echter wel binnen de kaders die vanuit het lijnmanagement zijn opgedragen. Naast de ontwikkelrol heeft de programmamanager ook tot taak om draagvlak te krijgen voor het op te leveren eindresultaat. De lijnorganisatie moet immers de resultaten toepassen dan wel implementeren. Zijn/haar rol is gericht op de uitvoering van het programma, uitvoerend leiderschap.

Hiermee is de rol sterk te vergelijken met de rol van een projectmanager van een groot project.

De programmamanager wordt verwacht dat hij/zij ‘aan het roer’ gaat staan van deze tijdelijke organisatie en daarbij sturing geeft aan het feitelijke inrichten ervan en vervolgens de realisatie van de programmadoelen. Hij/zij is het boegbeeld van het programma, zowel intern als voor de omgeving. De programmamanager heeft, naast zijn managementtaken, ook een inhoudelijke rol in de zin dat hij de aanpak, de resultaten en de effecten rapporteert en waar nodig verdedigt.

Elk programma heeft zijn eigen dynamiek en zal aan de voorhand afgesproken moeten worden wat er verwacht wordt, wie zitting neemt in de stuurgroep, projectgroep en uitvoerende werkgroepen.

Bezoekadres
Spakenburgkade 23
3826 CN  Amersfoort

(alleen op afspraak)

T06 – 38 89 62 43
Emarion@m2people.nl

KvK 32120588
BTW 132140767B01

Copyright © 2020, M2People