De programmamanager wordt verwacht dat hij/zij 'aan het roer' gaat staan van deze tijdelijke organisatie en daarbij sturing geeft aan het feitelijke inrichten ervan en vervolgens de realisatie van de programmadoelen. Hij/zij is het boegbeeld van het programma, zowel intern als voor de omgeving. De programmamanager heeft, naast zijn managementtaken, ook een inhoudelijke rol

in de zin dat hij de aanpak, de resultaten en de effecten rapporteert en waar nodig verdedigt.

 

Elk programma heeft zijn eigen dynamiek en zal aan de voorhand afgesproken moeten worden wat er verwacht wordt, wie zitting neemt in de stuurgroep, projectgroep en uitvoerende werkgroepen.

De rol van de programmamanager is gericht op de  ‘ondersteunende rol’ van het programma, dus meer op de structuur en minder op de inhoudelijke doelen van het programma.

 

Programmamanager voor een regie-programma moet een onafhankelijke rol vervullen. Hij/zij is een bruggenbouwer die, ondanks tegenstrijdige belangen tussen de verschillende partijen, de dialoog gaande weet te houden en partijen aanzet om

tot oplossingen te komen. Hiertoe moet hij/zij vertrouwen winnen bij alle partijen, moet hij/zij senioriteit uitstralen en in staat zijn om knelpunten over het voetlicht te brengen. Vooral ten aanzien van het besluitvormingsproces moet hij/zij zich vervolgens als

autoriteit opstellen. Dit om te voorkomen dat hij/zij zelf als probleemeigenaar van een knelpunt of verstoorde relatie wordt gezien.

 

Ook heeft hij/zij als primaire rol de programmaorganisatie aan te sturen waarbinnen de programma-activiteiten worden uitgevoerd.

Hij/zij heeft een autonome positie om dit te doen, echter wel binnen de kaders die vanuit het lijnmanagement zijn

opgedragen. Naast de ontwikkelrol heeft de programmamanager ook tot taak om draagvlak te krijgen voor het op te leveren eindresultaat. De lijnorganisatie moet immers de resultaten toepassen dan wel implementeren. Zijn/haar rol is gericht op de uitvoering van het programma, uitvoerend leiderschap.

hiermee is de rol sterk te vergelijken met de rol van een projectmanager van een groot project.